um20 karrier elismeres bohatstvo, financne uznanie